21 Mart 2013 Perşembe

Organ Ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun

I. BÖLÜM


GENEL HÃœKÃœMLER


AMAÇ


Madde:1-Tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlarla organ ve doku alınması saklanması, aşılanması ve nakli bu kanun hükümlerine tabidir.


KAPSAM


Madde:2-Bu Kanunda sözü edilen organ ve doku deyiminden, insan organizmasını


oluşturan her türlü organ ve doku ile bunların parçaları anlaşılır.


Oto-grefler, saç ve deri alınması, aşılanması ve nakli ile kan transfüzyonu bu


kanun hükümlerine tabi olmayıp, yürürlükte bulunan sağlık yasaları,tüzükleri,


yönetmelikleri ve tıbbi deontoloji kuralları çerçevesinde gerçekleştirilir.


Madde:3-Bir bedel veya başkaca çıkar karşılığı, organ ve doku alınması ve satılması


yasaktır.


Madde:4-Bilimsel, istatistiki ve haber niteliğindeki bilgi dağıtımı halleri ayrık


olmak üzere, organ ve doku alınması ve verilmesine ilişkin her türlü reklam yasaktır


II. BÖLÜM


YAŞAYAN KİŞİLERDEN ORGAN VE DOKU ALINMASI


YAÅž VE NÄ°TELÄ°K


Madde:5-On sekiz yaşını doldurmamış ve mümeyyiz olmayan kişilerden organ ve doku


alınması yasaktır.


MUVAFAKAT


Madde:6-On sekiz yaşını doldurmuş ve mümeyyiz olan bir kişiden organ ve doku


alınabilmesi için vericinin en az iki tanık huzurunda açık, bilinçli ve tesirden uzak


olarak önceden verilmiş yazılı ve imzalı veya en az iki tanık önünde sözlü olarak beyan


edip imzaladığı tutanağın bir hekim tarafından onaylanması zorunludur.


BİLGİ VERME VE ARAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ


Madde:7-Organ ve doku alacak hekimler:


a)Vericiye, uygun bir biçimde ve ayrıntıda organ ve doku alınmasının yaratabileceği


tehlikeler ile, bunun tıbbi, psikolojik, ailevi ve sosyal sonuçları hakkında bilgi vermek;


b)Organ ve doku verenin, alıcıya sağlayacağı yararlar hakkında vericiyi aydınlatmak;


c)Akıl ve ruhi durumu itibariyle kendiliğinden karar verebilecek durumda olmayan


kişilerin vermek istedikleri organ ve dokuları almayı reddetmek;


d)Vericinin evli olması halinde birlikte yaşadığı eşinin, vericinin organ ve doku


verme kararından haberi olup olmadığını araştırıp öğrenmek ve öğrendiğini bir tutanakla


tespit etmek;


e)Bedel veya başkaca çıkar karşılığı veya insancıl amaca uymayan bir düşünce ile


verilmek istenen organ ve dokuların alınmasını reddetmek;


f)Kan veya sıhri hısımlık veya yakın kişisel ilişkilerin mevcut olduğu durumlar


ayrık olmak üzere, alıcının ve vericinin isimlerini açıklamamak;


zorundadırlar.


ALINAMAYACAK ORGAN VE DOKULAR


Madde:8-Vericinin yaşamını mutlak surette sona erdirecek veya tehlikeye sokacak


olan organ ve dokuların alınması yasaktır.


TAHLÄ°L VE Ä°NCELEME YAPMA ZORUNLULUÄžU


Madde:9-Organ ve doku alınması, aşılanması ve naklinden önce verici ve alıcının


yaşamı ve sağladığı için söz konusu olabilecek tehlikeleri azaltma kamacıyla gerekli


tıbbi inceleme ve tahlillerin yapılması ve sonucunun bir olurluluk raporu ile saptanması


zorunludur.


ORGAN VE DOKU ALMAYA, SAKLAMAYA, AÅžILAMAYA VE NAKLÄ°NE YETKÄ°LÄ° SAÄžLIK KURUMLARI


Madde:10-Organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması, ve naklinin, bu işler için


gerekli uzman personele, araç ve gerece sahip sağlık kurumlarınca yapılması zorunludur.


III. BÖLÜM


ÖLÜDEN ORGAN VE DOKU ALINMASI


ÖLÜM HALİNİN SAPTANMASI


Madde:11-Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak tıbbi ölüm hali, bilimin ülkede


ulaştığı düzeydeki kuralları ve yöntemleri uygulanmak suretiyle, biri kardiyolog, biri


nörolog, biri nöroşirürjiyen ve biri de anesteziyolji ve reanimasyon uzmanından oluşan 4


kişilik hekimler kurulunca oybirliği ile saptanır.


HEKÄ°MLERE Ä°LÄ°ÅžKÄ°N YASAK Ä°ÅžLEMLER


Madde:12-Alıcının müdavi hekimi ile organ ve doku alınması, saklanması,aşılanması


ve naklini gerçekleştirecek olan hekimlerin, ölüm halini saptayacak olan hekimler


kurulunda yer almaları yasaktır.


TUTANAK DÃœZENLEME


Madde:13-11 inci maddeye göre ölüm halini saptayan hekimlerin ölüm tarihini,


saatini ve ölüm halinin nasıl saptandığını gösteren ve imzalarını taşıyan bir tutanak


düzenleyip, organ ve dokunun alındığı sağlık kurumuna vermek zorundadırlar. Bu tutanak


ve ekleri ilgili sağlık kurumunda on yıl süre ile saklanır.


Madde:14-Bir kimse sağlığında vücudunun tamamını veya organ ve dokularını, tedavi,


teşhis ve bilimsel amaçlar için bıraktığını resmi veya yazılı bir vesayetle belirtmemiş


veya bu konudaki isteğini iki tanık huzurunda açıklamamış ise sırasıyla ölüm anında


yanında bulunan eşi, reşit çocukları, ana veya babası veya kardeşlerinden birisinin;


bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının muvafakatiyle ölüden organ veya


doku alınabilir.


Aksine bir vasiyet veya beyan yoksa, kornea gibi ceset üzerinde bir değişiklik


yapmayan dokular alınabilir.


Ölü, sağlığında kendisinden ölümünden sonra organ veya doku alınmasına karşı


olduğunu belirtmişse organ ve doku alınamaz.


(DeÄŸiÅŸik Fıkra: 21.01.1982 – 2594 s. Y. m.1) Kaza veya doÄŸal âfetler sonucu


vücudunun uğradığı ağır harabiyet nedeniyle yaşamı sona ermiş olan bir kişinin yanında


yukarıda sayılan kimseleri yoksa, sağlam doku ve organları, tıbbi ölüm halinin alınacak


organlara bağlı olmadığı 11 inci maddede belirlenen hekimler kurulunun raporuyla


belgelenmek kaydıyla, yaşamı organ ve doku nakline bağlı olan kişilere ve naklinde


ivedilik ve tıbbi zorunluluk bulunan durumlarda vasiyet ve rıza aranmaksızın organ ve


doku nakli yapılabilir. Bu hallerde,adli otopsi, bu işlemler tamamlandıktan sonra yapılır


ve hekimler kurulunun raporu adli muayene ve otopsi tutanağına geçirilir ve evrakına


eklenir.


(Ek Fıkra:21.01.1982 – 2594 s. Y. m.1) Ayrıca vücudunu ölümden sonra inceleme ve


araştırma faaliyetlerinde faydalanılmak üzere vasiyet edenlerle yataklı tedavi kurumlarında


ölen veya bunların morglarına getirilen ve kimsenin sahip çıkmadığı ve adli kovuşturma


ile ilgisi olmayan cesetler aksine bir vasiyet olmadığı takdirde 6 aya kadar muhafaza


edilmek ve ve bilimsel araştırma için kullanılmak üzere ilgili yüksek öğretim kurumlarına


verilebilirler. Bu cesetlerin defin hususu dahil tabi olacakları işlemler,Adalet,


İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren


3 ay içinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.


IV. BÖLÜM


CEZA HÃœKÃœMLERÄ°


YASAK EYLEMLER


Madde:15-Bu Kanuna aykırı şekilde organ ve doku alan, saklayan, aşılayan ve


nakledenlerle bunların alım ve satımını yapanlar, alım ve satımına aracılık edenler


veya bunun komisyonculuğunu yapanlar hakkında, fiil daha ağır bir cezayı gerektirmediği


takdirde iki yıldan dört yıla kadar hapis ve 50.000 liradan 100.000 liraya kadar ağır


para cezasına hükmolunur.


Madde:16-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde:17-Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.


ORGAN BAÄžIÅžI


Yüzmek, normal yiyeceklerden yemek, fısıltıdan daha yüksek bir sesle konuşabilmek


hepimizin normal kabul ederek üzerinde bile durmadığımız şeylerdendir. Ancak Emre,


bu saydıklarımızı yapabildiği için bayram yapmaktadır. Kendisi yakın bir zamana kadar


bunların hiçbirini yapamayacak kadar hastaydı. Kendisine ciddi bir karaciğer hastalığı


teşhisi koyan doktorlar karaciğer nakli yapılmazsa öleceğini söylemişlerdi. Emre için


sonunda beklediÄŸi karaciÄŸer bulundu ve Türkiye’de her yıl kendisine karaciÄŸer nakli yapılan


25-30 hastadan biri de o oldu. Organ Nakli ile sağlıklı bir yaşama kavuşan bir başkası


şöyle diyor: ” Hayatımın niteliÄŸi ÅŸimdi tümden deÄŸiÅŸmiÅŸ durumda. Kendimi harika


hissediyorum. Organ nakli ameliyatlarını onaylamayan bazı kişilerin olduğunu biliyorum,


ama, kendilerini bu konuda tekrar düşünmeye davet ediyorum. Organlarını bağışlamaya karar


veren kiÅŸiler baÅŸkalarının hayatını kurtarmaktadır “. Organ nakli bekleyen her hasta bu


kadar şanslı değildir. Karaciğer nakli için sıra bekleyen binlerce hasta muradına eremeden


ölmektedir. Hayat kurtarıcı organlar için sıra bekleyen büyükler, küçükler ve gençler için


de durum aynıdır. Birçokları için sıra gelmeden iş işten geçmektedir. İslam da içinde


olmak üzere bir çok din öldükten sonra organ veya vücut dokularının bağışlanmasını


kişilerin seçeneğine bırakmaktadır. Ülkemizde her yıl yüzlerce kişinin hayatı organ


nakli sayesinde kurtarılmakta başka türlü görmesi mümkün olmayan bir çok kör de kornea


dokusu (saydam tabaka) nakli sayesinde tekrar görebilmektedir.


Doktorlar Kişinin Öldüğünü Nereden Bilirler ?


Ölümün iki türlü tanımı vardır : Birisi; beyin ölümüdür; yani beynin faaliyeti


durmuştur ve beyin artık hiçbir zaman çalışmayacaktır. Beyin ölümü, komadan farklı


bir durumdur. Komada; kişi, beyninden yaralandığı için bilincini kaybetmiştir ancak


beyin hala çalışmaktadır ve zamanla bu durum düzelebilir. Beyin faaliyetinin durduğu


yapılacak testlerle belli olur. Diğer tür ölüm ise; kalbin tamamen durmasıdır.


BAĞIŞÇININ HAYATI İÇİN DOKTORLAR DAHA AZ ÇABA MI GÖSTERİRLER ?


Hayır. Doktorlar, ciddi bir hastalığı olan kişinin, her şeyden önce, hayatını


kurtarmaya çalışırlar, nakli yapmak için hastadan organ almaya çalışmazlar. Hastanın


hayatını kurtarmaya çalışan doktorlarla organ nakli yapan doktorlar birbirlerinden


farklı kişilerdir. Bir doktor, hem beyin faaliyetinin durduğunu belirleyip hem de


organ nakli yapamaz veya organ nakli için sıra bekleyen bir hastaya bakamaz.


( 2238 Nolu kanun 12.Madde ) Ülkemizdeki yasalar gereği bir kişinin tıbbi ölüm hali,


bilimin ulaştığı düzeydeki yöntemleri uygulamak suretiyle, biri Kalp Hastalıkları


Uzmanı, biri Sinir Hastalıkları Uzmanı, biri Beyin Cerrahı ve biri de Anesteziyoloji


ve Reanimasyon uzmanından oluşan 4 kişilik hekimler kurulunca oy birliği ile saptanır.


( 2238/ Madde 11 )


ORGANLAR NASIL ALINIR,


ÖLÜNÜN VÜCUT ŞEKLİ DEĞİŞİR Mİ?


Bu ameliyat diğer ameliyatlar gibi itina ile yapılır. Vücut, şeklini kaybetmez.


Bağışlanan organ ve dokuları alacak cerrahlar ölünün vücuduna ve onuruna karşı saygı


gösterirler. Ameliyattan sonra, her ameliyatta olduğu gibi yapılan dikişlerin izleri


kalır. Dikişlerin üzeri sargıyla kapatılır.


ORGANLAR ALINDIKTAN


SONRA ÖLÜYE NE OLUR?


Ameliyattan sonra ölünün yakınları kendisini tekrar görebilirler.


Cenaze ve defin iÅŸlemleri organ naklinden etkilenmez.


ORGAN BAĞIŞLAMAK İSTEĞİMİ


NASIL BELÄ°RLEYEBÄ°LÄ°RÄ°M?


Türkiye Organ Nakli KuruluÅŸları Koordinasyon DerneÄŸi’ nden alacağınız bu kartı yanınızda


taşıyarak bunu belirtebilirsiniz. Ülkemizde organ bağışları birçok hastane ve kuruluş


tarafından kabul edilmektedir. İslami din görevlileri; Müslümanların organ bağışında


bulunmak istediklerini ölmeden önce yazılı olarak belirtmeleri gerektiğini söylemektedir.


İlgili merkezlere başvurarak hazırlanmış olan Organ Bağış Kartı’nı iki tanık önünde


doldurup, imzalamanız yeterli olacaktır.


Organ bağışı kartınızın daima yanınızda taşınması organ bağışlama isteğinizin karışıklık


ve gecikme olmaksızın yerine getirilmesini sağlayacaktır. Organ bağışı konusunda aldığınız


kararın doğruluğundan tereddüt etmeyin. Organ bağışı; bir hayat bağışıdır.


Asıl önemli olan, ailenizle durumu konuşmaktır; çünkü en son kararı onlar vereceklerdir.


Genellikle, hastanelerde, koşullar organ bağışı için uygunsa, hastane görevlileri ölünün


yakınlarına organ bağışı için izin verip vermediklerini sorarlar. Aileniz bu konudaki


isteğinizin ne olduğunu bilirse iş kolaylaşır. Bilmezse, karar vermek güç olabilir ve


sizin istemediğiniz bir karar alınabilir. <<Bir kimse sağlığında vücudunun tamamını veya


organ ve dokularını, tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlar için bıraktığını resmi veya yazılı


bir vasiyetle belirtilmemiş veya bu konudaki isteğini iki tanık huzurunda açıklamamış ise


sırasıyla ölüm anında yanında bulunan eşi, reşit çocukları, ana veya babası veya


kardeşlerinden birisinin; bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının


muvaffakiyetiyle ölüden organ veya doku alınabilir. …Ölü, saÄŸlığında kendisinden


ölümünden sonra organ veya doku alınmasına karşı olduğunu belirtmemişse organ ve doku


alınabilir. >>


(2238/Madde14)


HANGÄ° ORGANLARIN ALINMASINA Ä°ZÄ°N


VERDİĞİMİ BELİRTEBİLİR MİYİM ?


Evet. Organ nakli için vücuttan alınacak organlar; böbrek, kalp, akciğer, karaciğer,


pankreas, ince barsak, kornea ve kalp kapakçıklarıdır. Doktorlar nakledilecek uygun hasta


bulunduğu takdirde, ancak alınmasına izin verilen organları alırlar.


AÄ°LEM BU KONUDA NE HÄ°SSEDER ?


Aile sevdiği bir yakınını kaybetmekle birlikte yapılan cömert bağış sayesinde alınan


organların bir başkasının hayatını kurtardığını bilmekten huzur duyabilir.


“…kim de bir kiÅŸinin hayatını kurtarırsa , bütün insanların hayatını kurtarmış gibi


olur…” Kur-an’ı Kerim Maide Suresi 32.Ayet MealindenOrgan Ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder